Poppy Master - Choreographer

                  Glory Saini

Master Bharath Kumar

     Anchor Manjula

       Anchor Dhanush

Mohana Bhogaraju – Singer

Koushik Krishna  – TV Actor.

   Tanmay – Transgender

    Sumanth Ashwin