1. Shafaq Naaz

2. Ankita Lokhande and husband Vikcy Jain

3. Harsh Beniwal

4. Aishwarya Sharma and Neil Bhatt

5. Abhishek Malhan and Jiya Shankar

6. Sachin Meena and Seema Haider

7. Anjum Fakih

8. Arjit Taneja

9. Awez Darbar

10. Anjali Arora

Munawar Faruqui